[ Generalna ] 29 Decembar, 2010 15:07

Zaglavci- posebne naprave koje se koriste za obrazovanje među-sidrišta. Od svih načina sidrenja ovo je svakako najteži. Međutim, sigurnost ovakvog sidrišta je u najvećoj meri uslovljena određenim predpostavkama pada i jako zavisi od onoga ko ga postavlja.

Faktor pouzdanosti zavisi od izbora pukotine ili reljefnih oblika. Ova vrsta sidrenja se nikad, ili vrlo retko koristi prilikom spašavanja. U alpinizmu, a pogotovo u nekim njegovim varijantama se zaglavci dosta koriste. Zaglavci ne oštećuju stenu a mogu se praviti i korišćenjem čvorova na užetu za zaglavljivanje u neki reljefni oblik. Zaglavci se mogu posmatrati i kao jedno vrlo specifična mešavina prirodnih i veštačkih sidrišta. Ukoliko je dobro postavljen može držati i vrlo velika opterećenja.

[ Generalna ] 29 Decembar, 2010 15:02

Spitovi- koriste se za obrazovanje sidrišta. Split je jedna vrsta tipla za stenu. Pravi se od čelika i služi kako za burgijanje, tako i za ušrafljivanje. Postoji više oblika i principa. Ukoliko je odabrana dobra stena ili dobro mesto, i ako je spit nabijen u skladu sa svim pravilima, tada ovo predstavlja izuzetno siguran način sidrenja. Kod ovog načina sidrenja subjektivnost je ispoljena u izboru površine u koju se spit postavlja. Samo zabijanje spita obavlja se posebnim alatom –spiter ili borer-u koji se lupa čekićem. Ovo je naporan i relativno dug posao koji se radi uvek kada je potrebno napraviti glavno, noseće ili sigurnosno sidrište.

 

[ Generalna ] 29 Decembar, 2010 14:57

Klinovi-koriste se za obrazovanje čvrstih tački, tj.svih vrsti sidrišta. Koliko će dejstvo sile izdržati klin zavisi od mnogih faktora, ali pre svega je to vrsta klina, način zabijanja, vrsta opterećenja koja deluje na njega, kvalitet podloge u koju je zabijen. Klinovi se uvek zabijaju u pukotine stena. Oblici i vrsta klinova zavise od oblika i veličine pukotine i načina na koji se opterećuje. Razlikujemo horizontalne i vertikalne klinove, a mogu biti i u obliku slova U, V i Z. Posebni klinovi se koriste za ledničke uslove. Za vrlo tvrd sabijen sneg ili led koristimo vrlo duge profilne klinove od lake legure. Na usponima u ledu, ledni klinovi su nam i jedino sredstvo za osiguravanje. Razlikujemo ledne klinove za nabijanje  i ledne vijke koji se uvrću u led, za tvrd i vrlo tvrd led, svejedno je koje ledne klinove koristimo, ali za plavi led i vodeni led preporučuje se samo korišćenje lednih vijaka jer nabijanjem bi mogli da stvorimo pukotine u ledu, ili bi mogli da odronimo i veće komade leda. Svaki klin koji se nabije mora se proveriti. Ipak, ne može se sa sigurnošću tvrditi da li će klin i koliko držati, a još je manje moguće tačno opisati kako treba nabiti klin, gde ga nabiti i koji klin upotrebiti da bi on držao. Pravilno postavljen klin je stvar iskustva onoga ko ga postavlja.

Prednost klina u odnosu na druge načine veštačkog sidrenja je dobar kompromis lakoće i brzine postavljanja sidrišta u odnosu na sigurnost koju pruža.