Klinovi-koriste se za obrazovanje čvrstih tački, tj.svih vrsti sidrišta. Koliko će dejstvo sile izdržati klin zavisi od mnogih faktora, ali pre svega je to vrsta klina, način zabijanja, vrsta opterećenja koja deluje na njega, kvalitet podloge u koju je zabijen. Klinovi se uvek zabijaju u pukotine stena. Oblici i vrsta klinova zavise od oblika i veličine pukotine i načina na koji se opterećuje. Razlikujemo horizontalne i vertikalne klinove, a mogu biti i u obliku slova U, V i Z. Posebni klinovi se koriste za ledničke uslove. Za vrlo tvrd sabijen sneg ili led koristimo vrlo duge profilne klinove od lake legure. Na usponima u ledu, ledni klinovi su nam i jedino sredstvo za osiguravanje. Razlikujemo ledne klinove za nabijanje  i ledne vijke koji se uvrću u led, za tvrd i vrlo tvrd led, svejedno je koje ledne klinove koristimo, ali za plavi led i vodeni led preporučuje se samo korišćenje lednih vijaka jer nabijanjem bi mogli da stvorimo pukotine u ledu, ili bi mogli da odronimo i veće komade leda. Svaki klin koji se nabije mora se proveriti. Ipak, ne može se sa sigurnošću tvrditi da li će klin i koliko držati, a još je manje moguće tačno opisati kako treba nabiti klin, gde ga nabiti i koji klin upotrebiti da bi on držao. Pravilno postavljen klin je stvar iskustva onoga ko ga postavlja.

Prednost klina u odnosu na druge načine veštačkog sidrenja je dobar kompromis lakoće i brzine postavljanja sidrišta u odnosu na sigurnost koju pruža.